REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Umową i Cennikiem, określa szczegółowe postanowienia umów najmu (wypożyczenia) samochodów i motocykli, zawieranych przez INTER Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przy ul. Marka Prawego 24, NIP: 756-195-35-05, zwaną dalej Wynajmującym.

2. Za pojazd w świetlnie niniejszego Regulaminu uznaje się samochód i motocykl.

3. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy;
b) osoba prawna, której umocowany przedstawiciel przedłoży aktualny odpis KRS i wskaże osobę uprawnioną do kierowania pojazdem, która spełnia wymagania określone w §1 ust. 4 lit. a)

4. Pojazd może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w §1 ust. 4 lit. a) osobę wymienioną w umowie najmu w §11 lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

5. Wymogi określone w punktach §1 ust. 4 i 5 obowiązują przez cały czas trwania umowy najmu. W razie niespełnienia rzeczonych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

§2. Rezerwacja pojazdu 1. Rezerwacji dokuje się drogą telefoniczną, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście w Wypożyczalni;

2. Rezerwacja powinna zawierać dane osobowe i kontaktowe najemcy, a w przypadku osób prawnych - aktualne dane z KRS, a także dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru pojazdu, rodzaj i model pojazdu, czas trwania najmu, miejsce i godzina odbioru samochodu.

3. Rezerwacja jest obowiązkowa w przypadku, gdy czas trwania wynajmu pojazdu jest większy niż 7 dni. Rezerwacji należy dokonać co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wynajmu.

4. Ważność rezerwacji uzależniona jest od uiszczenia zadatku w wysokości 300 zł, zaliczanego na poczet czynszu najmu.

5. Rezerwacja staje się skuteczna w momencie jej potwierdzenia przez Wynajmującego, po spełnieniu wymagań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy rezerwacja okaże się nieuprawniona, Wynajmujący może zatrzymać kwotę zadatku, chyba że Najemca zrezygnuje z rezerwacji zgodnie z §2 art. 6 niniejszego Regulaminu.

6. Rezygnacja z rezerwacji, dokonana co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stosunku najmu, pozwoli na zwrot zadatku. W przypadku braku poinformowania o rezygnacji z rezerwacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni pozostałym do rozpoczęcia stosunku najmu, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania zadatku.

7. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wynajmującego pojazdu zgodnego z rezerwacją, Wynajmujący wynajmie Klientowi pojazd tej samej lub wyższej klasy, przy czym pierwotnie planowany czynsz najmu pozostanie bez zmian. Zmiana tego rodzaju nie może być traktowana jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

§3. Obowiązki najemcy 1. Podczas używania pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do kierowania pojazdem zobowiązana jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego – ważne i honorowane w Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, AC, NW, egzemplarz Umowy najmu;
b) wykonywania własnym kosztem obsługi codziennej pojazdu, w szczególności – w zależności od rodzaju pojazdu - sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu i ciśnienia ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych. Koszt wymiany żarówek i naprawy ogumienia ponosi najemca;
c) zabezpieczenia pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, w szczególności każdorazowego zamykania samochodu oraz włączania wszystkich urządzeń antykradzieżowych, starannego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowania panelu z radia i nie pozostawiania go w samochodzie;
d) stosowania w pojeździe rodzaju paliwa, zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
e) utrzymywania pojazdu w należytej czystości.

2. Zabrania się naruszania przepisów ruchu drogowego i innych przepisów, obowiązujących w kraju, w którym użytkuje się pojazd, w tym w szczególności:
a) przekraczania dozwolonej ładowności lub przewożenia większej ilości osób, niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
b) prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, mogących ograniczać świadomość lub wpływać na szybkość reakcji;
c) przewożenia wynajętym pojazdem materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych, toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych lub nielegalnych substancji;

3. Zabrania się także:
a) holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem;
b) dokonywania w wynajętym pojeździe jakichkolwiek przeróbek lub innych zmian bez zgody Wynajmującego;
c) używania pojazdu we wszelkiego rodzaju wyścigach;
d) palenia tytoniu w samochodzie;
e) przewożenia w samochodzie jakichkolwiek zwierząt.

8. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem za granicę w ramach Unii Europejskiej jest możliwe tylko za pisemną zgodą Wynajmującego. Przemieszczanie się za granicę do krajów spoza UE jest niedozwolone.

9. Osoba, która została upoważniona do przemieszczania się za granicę jest zobowiązana do zakupienia na swój koszt międzynarodowego ubezpieczenia Assistance wynajmowanego pojazdu.

10. Wynajmujący lub upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontrolowania stanu pojazdu, sposobu jego wykorzystania oraz dokumentów najemcy, określonych w §3 ust. 4 lit. a). Najemca jest zobowiązany udostępnić wynajmującemu pojazd do kontroli.

§4. Opłaty 1. Najemca jest zobowiązany uiścić czynsz najmu oraz opłaty dodatkowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy oraz Cennika.

2. Czynsz najmu naliczany jest dobowo. Opóźnienie w zwrocie pojazdu mniejsze niż jedna godzina nie powoduje naliczenia opłaty za kolejną dobę.

3. Czynsz pobierany jest z góry, zgodnie ze stawką czynszu obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu. W przypadku przedłużenia umowy najmu, Najemca zobowiązany jest zapłacić stawkę czynszu z dnia dokonania przedłużenia.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kar umownych lub innych należności powstałych z tytułu użytkowania pojazdu przez Najemcę. Kaucja zwracana jest po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu lub - w przypadku wystąpienia szkody, która została zgłoszona ubezpieczycielowi – po otrzymaniu decyzji od ubezpieczyciela co do wysokości pokrycia szkody i po dokonaniu ewentualnych potrąceń.

5. Wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami płatności obciążają Najemcę.

§5. Zwrot pojazdu 1. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu w oznaczonym w Umowie terminie i miejscu. Dostarczenie poza Wypożyczalnię jest możliwe za pisemną zgodą Wynajmującego, po uiszczeniu przez Najemcę dodatkowej opłaty, określonej w Cenniku. W przypadku braku zgody Wynajmującego Najemca ponosi całkowity koszt przetransportowania pojazdu do Wypożyczalni.

2. Niezwłocznie po zwrocie pojazdu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, który jest podpisywany przez obie strony.

3. Pojazd zwracany jest w stanie niepogorszonym wraz z kompletem wyposażenia i dokumentów. Za pogorszenie stanu pojazdu nie uznaje się zwykłej amortyzacji, wiążącej się z prawidłowym jego użytkowaniem, zgodnym z niniejszym Regulaminem.

4. Pojazd w momencie wypożyczenia jest udostępniany z pełnym bakiem paliwa. Najemca zobowiązany jest zwrócić go z taką samą ilością paliwa, a ewentualne jego braki zostaną uzupełnione na koszt Najemcy, wraz z doliczeniem kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

5. Najemca jest zobowiązany poinformować o zamiarze przedłużenia okresu najmu najpóźniej 10 godzin przed określonym w Umowie terminie zwrotu pojazdu. Przedłużenie na okres dłuższy niż 24 godziny wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.

6. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty czynszu za okres przedłużenia najmu w ciągu 12 godzin od dokonania przedłużenia. W przypadku braku uiszczenia rzeczonej opłaty, Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku czas opóźnienia, będącego podstawą określenia kary umownej, liczy się od chwili pierwotnie określonego momentu zwrotu pojazdu.

7. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej za opóźnienie w wysokości określonej w Cenniku. Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu, kluczyków, wyposażenia i dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia najemcy pełnymi kosztami, poniesionymi w celu odbioru pojazdu. Najemca zobowiązany jest wskazać Wynajmującego miejsca postoju pojazdu.

8. Brak poinformowania o zamiarze przedłużenia najmu oraz brak zwrotu pojazdu w ciągu 24 godzin od terminu zwrotu określonego w Umowie zostanie potraktowany jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszony policji, chyba że brak zwrotu wynika z przyczyn niezależnych od Najemcy, znanych Wynajmującemu.

§6. Serwis, naprawy i przeglądy okresowe. 1. Najemca udostępni Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego w czasie i miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Brak udostępnienia będzie wiązał się dla Najemcy z koniecznością zapłaty kary umownej, określonej w Cenniku.

2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeglądów, przeróbek oraz innych czynności serwisowych wynajmowanego pojazdu, z wyjątkiem napraw ogumienia i wymiany żarówek. W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym, celem uzyskania informacji co do dalszej procedury postępowania.

3. Najemca może dokonać naprawy pojazdu we własnym zakresie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Po dokonaniu naprawy, Najemca przekaże wynajmującemu faktury, w których określono należności za naprawę. Wynajmujący, po pozytywnej weryfikacji wysokości faktur i zgodności podjętych napraw z wyrażoną pisemnie zgodą, zwrócić koszty naprawy Najemcy.

4. Koszty wszelkich napraw, przeglądów i przeróbek oraz innych czynności serwisowych wynajmowanego pojazdu, zleconych przez Najemcę bez zgody Wynajmującego, obciążają Najemcę. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest dodatkowo zapłacić karę umowną w wysokości określonej w Cenniku.

§7. Postępowanie w przypadku kolizji, wypadku, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu 1. W razie włamania, kradzieży, wypadku lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o zaistniałym wydarzeniu, a także wezwać na miejsce policję celem sporządzenia protokołu zdarzenia, zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, uzyskać niezbędne dane uczestników zdarzenia oraz wszelkie dokumenty, wymagane do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, zabezpieczyć pojazd przed dalszą dewastacją.

2. Najemca nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich.

3. Brak poinformowania Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu, zgodnie z §7 ust. 1 niniejszego regulaminu, będzie powodował, że Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami naprawy oraz innymi kosztami, wynikającymi ze zdarzenia dla Wynajmującego.

§8. Zakres odpowiedzialności Najemcy 1. Najemca odpowiada za uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia, a także ich utratę w zakresie, w jakim szkoda nie zostanie pokryta z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych).

2. Pojazdy posiadają polisę ubezpieczeniową. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z zakresem polisy, otrzymywanej na czas wynajmu.

3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości w przypadku:
a) szkody, wynikającej z działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa najemcy;
b) szkody, powstałej podczas kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, mogących ograniczać świadomość lub upośledzać reakcję;
c) szkody powstałej podczas pobytu z pojazdem za granicą w kraju spoza UE lub w kraju UE, gdy Wynajmujący nie wyraził zgody na wyjazd za granicę;
d) szkody powstałej w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu lub nieupoważniona przez Wynajmującego;
e) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
f) kradzieży pojazdu, gdy Najemca zaniedbał obowiązku uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających lub gdy nie dostarczył kompletu kluczyków lub dowodu rejestracyjnego po kradzieży pojazdu;
g) włamania, w wyniku którego skradziono radio z panelem;
h) za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy (np. zarejestrowane przez fotoradar)

4. Najemca ponosi odpowiedzialność także za szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji pojazdu, które nie wchodzą w zakres ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową, m. in:
a) uszkodzeń wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych zadrapań i plam na tapicerce;
b) drobnych uszkodzeń elementów karoserii;
c) pęknięć reflektorów, lusterek, uszkodzeń wycieraczek, anteny, ogumienia i innych;
d) braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części.

5. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadkach i w wysokości określonej w Cenniku.

6. Wynajmujący poinformuje najemcę o konieczności pokrycia szkód niezwłocznie po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego lub uzyskaniu informacji od ubezpieczyciela o zakresie przyznanego odszkodowania. W przypadku, gdy szkoda nie została ujawniona przez Najemcę, a ujawniła się w późniejszym terminie – niezwłocznie po ujawnieniu się szkody.

7. Postanowienia §8 ust. 1 – §8 ust. 6 niniejszego Regulaminu nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim nie pozwalają one na pokrycie całej wartości szkody.

§9. Obowiązki Wynajmującego 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu i za rzeczy w nim pozostawione lub przewożone;

2. Wynajmujący dostarczy Najemcy w miarę możliwości odpowiedni pojazd zastępczy w przypadku unieruchomienia pojazdu wynajętego na czas dłuższy niż 24 godziny,

§10. Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu pokrywają się z zawartą umową najmu, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

2. Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odbioru pojazdu w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Najemcę.

3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją , wynajmem samochody, likwidacją szkód komunikacyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz 926 ze zmianami).

4. Wszelkie spory wynikłe z zawieranych umów najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.